Принцип міцності засвоєння знань, умінь і навичок.

Знання, уміння та навички можуть бути міцними за умо­ви, що вони утворюють систему, яка постійно оновлюєть­ся, уточнюється і закріплюється. Тому реалізація цього принципу передбачає:

— повторення навчального матеріалу за розділами і структурними смисловими частинами;

— запам'ятовування нового матеріалу в поєднанні з вивченим;

— активізацію учнів під час повторення;

— нове групування матеріалу з метою його система­тизації;

— виділення при повторенні головних ідей;

— використання під час повторення різноманітних ме­тодів, форм і підходів;

— самостійне творче застосування знань;

— постійне повернення до раніше засвоєних знань для пошуку в них нових сенсів, переоцінювання їх тощо.

Принцип індивідуального підходу до учнів. Цей принцип дає змогу в Принцип міцності засвоєння знань, умінь і навичок. умовах колективної навчальної роботи кожному учневі, студентові йти своїм шляхом. Реалізуючи його, враховують рівень розумового розвитку кожної дити­ни, її знання і вміння, пізнавальну та практичну самостій­ність, інтереси, наполегливість, працездатність. Учителю тре­ба не тільки добре знати особливості навчально-пізнаваль­ної діяльності своїх учнів, а й уміти надати їм допомогу, організувати індивідуальну роботу з тими, хто її потребує.

Принцип емоційності. Ґрунтується він на тому, що у процесі пізнавальної діяльності в учнів (студентів) вини­кає певний емоційний стан, почуття, які можуть сприяти або заважати успішному засвоєнню знань. Сприяють ак­тивізації процесу пізнавальної діяльності жвавий, образ­ний виклад навчального матеріалу Принцип міцності засвоєння знань, умінь і навичок.; оптимістична довер­шеність і логічність подання інформації, використання цікавих прикладів; застосування наочності і комп'ютер­ної техніки; почуття виконаного обов'язку; мова, став­лення вчителя до учнів, його зовнішній вигляд та ін.

Принципи навчання, відображаючи істотні аспекти процесу навчання, є основою для формулювання правил навчання, які конкретизують принципи, підпорядкову­ються їм і сприяють їх реалізації. Наприклад, принцип доступності доповнюється правилами «від простого — до складного», «від відомого — до невідомого», «від близько­го — до далекого».

Принципи навчання тісно взаємопов'язані, зумовлю­ють один одного. Жоден із них не може бути використа­ний без урахування інших. Тому в процесі навчання не­обхідно керуватися Принцип міцності засвоєння знань, умінь і навичок. всіма принципами.

Врахування у процесі навчання його закономірнос­тей, дотримання принципів і правил дає змогу визначати його оптимальний зміст, добирати і застосовувати ефек­тивні організаційні форми і методи його реалізації, що забезпечує успішне засвоєння знань та необхідний вихо­вний вплив.

Запитання. Завдання

1. У чому полягає сутність процесу навчання? Поясніть зміст його компонентів.

2. Чому процес навчання має двосторонній характер?

3. Охарактеризуйте основні етапи оволодіння навчальним матері­алом.

4. Яку роль відіграють мотиви навчання? Який мотив є найважли­вішим для успішного оволодіння знаннями?

5. Охарактеризуйте основні закономірності навчання.

6. Продемонструйте зв'язки, що існують між принципами навчання.7. Проаналізуйте кілька навчальних занять одного з ваших викла­дачів Принцип міцності засвоєння знань, умінь і навичок. і визначте, якою мірою він дотримується принципів навчання, які правила навчання він використовує. Які принципи і правила навчання дали б йому змогу оптимізувати навчальний процес?

8. Згадайте, яким чином ваші шкільні вчителі реалізували на уро­ках принцип емоційності.

Література

Баранов С. В. ПринципьІ обучения. — М., 1975.

Дидактика современной школьї/ Под ред. В. А. Онищука. — К., 1987.

Загвязинский В. Й. Дидактика вьісшей школьї. — Челябинск, 1990.

Коротяєв Б. І. Методи навчально-пізнавальної діяльності учнів. — К., 1991.

Маркова А. К. Формирование мотивации учення в школьном воз-расте. — М., 1983.

Подласьій Й. П. Исследование закономерностей дидактического процесса. — К., 1991.

Слепкань 3. П. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі. — К., 2000,

2.4. Методи Принцип міцності засвоєння знань, умінь і навичок., форми і засоби навчання

Педагогічна майстерність передбачає оволодіння різно­манітними методами, формами, засобами навчання, за допомогою яких на кожному рівні реалізується зміст освіти.


documentamjapvt.html
documentamjaxgb.html
documentamjbeqj.html
documentamjbmar.html
documentamjbtkz.html
Документ Принцип міцності засвоєння знань, умінь і навичок.