ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

ПРЕДМЕТ ЗА ВИБОРОМ. ПАПЕРОВА ПЛАСТИКА

Програма для художньої школи, художнього

відділення початкового спеціалізованого мистецького

навчального закладу (школи естетичного виховання) - Київ:

"Фірма "ІНКОС", 2006. - 24 ст.

Укладач С. В. Карпека- викладач дитячої школи

мистецтв м. Новоазовська Донецької області

Рецензенти: Т.А. Колопіщак- викладач відділення

образотворчого мистецтва дитячої школи мистецтв м. Славутича Київської області

С. В. Прищенко- заступник директора Донецького художнього училища з навчальної роботи, член Спілки дизайнерів України

Г. А. Тимощук- викладач відділення образотворчого мистецтва дитячої школи мистецтв м. Трускавця Львівської області

Відповідальний

за випуск Н. І. Смольська

Редактор Л. М. Трачук

© Карпека С. В., 2006 © Державний методичний центр навчальних закладів культури і мистецтв України, 2006


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Із розвитком сучасного дизайну та художнього конструювання чіт­ко ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА простежується їхнє становлення як самостійного напрямку сучас­ного мистецтва.

Пластичні властивості паперу почали приваблювати дизайнерів, художників-оформлювачів, які побачили в ньому матеріал з різнома­нітними зображувальними властивостями. Папір широко використо­вується художниками під час створення різних виробів, макетів, па­кунків. З паперу почали виготовляти об'ємні та аплікаційні шрифти, декоративні заставки виставок, об'ємні плакати, макети виробів, архі­тектурних будівель тощо, які за витонченістю виконання не поступа­ються графічним роботам.

Курс художньої обробки паперу включає в себе використання його при оформленні робіт, виготовленні іграшок, макетів, рельєфних ком­позицій.

Заняття паперовою пластикою наближені до створення скульптури та можуть бути дуже корисними для художників ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА-початківців, які зай­маються в художніх школах, художніх відділеннях початкових спеціа­лізованих мистецьких навчальних закладів.

На відміну від традиційного ліплення з глини чи пластиліну, де маса форми набирається поступово, вироби з паперу порожні, це на­чебто "шкаралупа" об'єкту, що зображується. Такий вид творчості ані­скільки не виключає широких можливостей у вивченні форми пред­мета, а в деяких випадках допомагає усвідомити ту чи іншу пластичну форму.

Технологія виробів з паперу не дуже важка, але має ряд специ­фічних особливостей. Процес узагальнення форми завжди складний, особливо для художників-початківців. Він вимагає здатності цілісного сприйняття, вміння виділяти в предметі головне та ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА відкидати друго­рядне. Враховуючи ці особливості роботи з папером, починати курс навчання рекомендується з дітьми 9-10 років.

У програмі запропоновано чотирирічний термін вивчення предме­та "Паперова пластика". У залежності від строків навчання, комплек­тування груп(и) тощо, керівництво закладу самостійно вирішує питан­ня, з якого класу починати викладання цього предмета.

Предмет "Паперова пластика" вивчається як предмет за вибором та є доповненням до основних предметів діючого Типового навчального


плану художньої школи, художнього відділення початкових спеціалі­зованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного вихован­ня), затвердженого наказом Міністерства культури і туризму України від 18.07.2006 р. № 570/0/16-06.Для полегшення використання програми у навчальному процесі ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА її зміст структурований.

У Пояснювальній записцізазначено місце художньої обробки па­перу серед інших напрямків сучасного мистецтва, а також визначені основні завдання і мета предмета за вибором "Паперова пластика", осо­бливості організації навчально-виховного процесу, організація обліку успішності із зазначенням критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.

У наступному розділі - Орієнтовний тематичний план- зазна­чено теми, які пропонуються до вивчення, а також кількість годин на опрацювання кожної з них.

У розділі Загальні вимогипо кожному року навчання визначено обсяг теоретичних знань і практичних навичок, необхідних для ово­лодіння початковою технологією виробів з паперу, надано конкретні методичні поради щодо засвоєння різних технік виконання.

В останньому розділі - Рекомендована ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА література- вміщено пе­релік навчально-методичної літератури з питань теорії та методики викладання основ художнього конструювання, практичного дизайну, макетування, аплікації тощо. Запропонована література стане у нагоді як викладачам-початківцям, так і досвідченим педагогам.

Основні завдання і мета предмета за вибором "Паперова пластика"

Програму орієнтовано на реалістичне й образне відображення нав­колишнього світу в паперовій пластиці.

В основі методики містяться принципи навчання, що формують у ди­тини творче сприйняття і художнє відображення навколишнього світу.

Основний принцип програми — це принцип систематичного розви­тку у дітей здібностей естетичного сприйняття подій і явищ навколиш­нього світу, художніх образів, а також відображення побаченого у ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА сво­їй творчій діяльності. Кожне завдання з предмета "Паперова пластика" повинно сприяти розвитку просторової уяви дитини, її творчої фан-


тазії, умінню стилізувати реальну натуру, знайомити з теоретичними основами розвитку об'ємного дизайну (предмети побуту, архітектура). Формування умінь здійснюється за принципом від простого до склад­ного, від елементарних вправ до більш складних об'ємних форм.

Основна мета курсу - дати дітям початкові знання щодо художньої обробки паперу, допомогти розвитку просторового мислення.

У процесі навчання повинні вирішуватися наступні завдання:

1. Формування і розвиток цілеспрямованого аналітичного
сприйняття, зосередження уваги на характерних елементах,
визначення головного і другорядного.

2. Розвиток предметного й образного мислення, здатності
аналізувати і синтезувати ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА реальні предмети в художній образ.

3. Систематичне формування умінь роботи з папером.

4. Розвиток творчої фантазії і втілення ідей у папері.

5. Формування умінь стилізації форм.

6. Виховання уваги, наполегливості й акуратності,
працьовитості, а також самостійності в досягненні мети.


documentamiqqyz.html
documentamiqyjh.html
documentamirftp.html
documentamirndx.html
documentamiruof.html
Документ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА